Javna rasprava o Nacrtu Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca 2021-2025

U Skupštini grada održana je danas Javna rasprava o Nacrtu Strategije socijalne zaštite grada Kragujevca 2021-2025.
Strategija razvoja socijalne zaštite Grada Kragujevca je dokument javne politike kojim se utvrđuje, razrađuje već utvrđena socijalna politika grada Kragujevca u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Zakon o socijalnoj zaštiti definiše ulogu jedinica lokalne samouprave u izradi programa unapređenja socijalne zaštite koji obuhvata mere i aktivnosti za podsticaj, razvoj postojećih i novih usluga socijalne zaštite a koji se finansiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Danas je održana javna rasprava povodom strateškog dokumenta Strategija socijalne zaštite grada Kragujevca za period 2021 – 2025 u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.
Izradi Strategije prethodila je evaluacija rezultata postignutih realizacijom mera i aktivnosti prethodne strategije, a u izradi dokumenta je učestvovala radna grupa konstituisana u novembru prethodne godine, podsetila je dr Damnjanović. Priprema sveobuhvatnog strateškog dokumenta trajala je nešto duže, najpre zbog pandemije i kroz ciljne grupe predstavlja dokument razvojne politike sistema socijalne zaštite koji obuhvata sve ciljne grupe: decu i mlade, odrasle osobe, izbegla i internoraseljena lica, povratnike, migrante i Rome i u skladu sa inkluzivnim participativnim pristupom u svaku od grupa uključene su osobe sa invaliditetom, istakla je članica GV.
Nakon održane javne rasprave ovaj strateški dokument se upućuje Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar