Zaposleni u Gradskoj upravi završili obuku planiranja u lokalnoj samoupravi

U okviru projekta „Podizanje kapaciteta zaposlenih u Gradskim upravama grada Kragujevca“, 16-oro zaposlenih iz različitih uprava u proteklom periodu završilo je obuku za proces izrade lokalnih Strategija, akcionih planova i praćenje njihove realizacije. Obuka je deo zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ a u cilju unapređenja znanja i veština službenika Gradske uprave Kragujevca vezanih za savremen dugoročni i srednjoročni pristup upravljanja razvojem.

Obuku je realizovao akreditovani predavač Nacionalne akakdemije za javnu upravu, a polaznicima je sertifikate danas uručila članica Gradskog veća za lokalnu samoupravu Sanja Tucaković.

Osnova svake kvalitetne organizacije čini kvalitetan i obrazovan kadar, a pod obrazovnim kadrom danas se ne podrazumeva samo diploma stečena kroz formalno obrazovanje već su neophodni kontinuiran rad i dodatne obuke, kazala je Sanja Tucaković, članica Gradskog veća za lokalnu samoupravu. U Gradskoj upravi grada Kragujevca je u oblasti upravljanja ljudskim resursima u prethodnom periodu dosta toga urađenjo a posebno u delu koji se odnosi na edukaciju. Međutim, nije dovoljno samo proći obuku, već je važno da se stečeno znanje podeli sa kolegama, kazala je Tucaković zaposlenima i čestitajući im na stečenim sertifikatima, poručila da budu nosioci informacija koji će dobijeno znanje primeniti u praksi i razmeniti sa kolegama.

Inače, svrha obuke je jačanje organizacionih, ljudskih, stručno-tehničkih i administrativnih resursa za obavljanje sve većeg broja poslova vezanih za izradu, koordinaciju, realizaciju i praćenje realizacije planskih dokumenata na lokalnom nivou, jer moderno upravljanje razvojem podrazumeva sveobuhvatno poznavanje procesa razvojnog planiranja, analize efekata, pripreme i usvajanja planskih dokumenata, kao i koordinaciju sprovođenja, praćenje, vrednovanje učinka i izveštavanje o rezultatima lokalnih javnih politika. Završena obuka doprinela je da službenici bolje shvate koncept planskog, institucionalizovanog i sistematičnog upravljanja lokalnom zajednicom a u cilju njenog dugoročnog razvoja, unapređenja života građana i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja.

Post Author: Milan

Ostavi komentar