SPD Radnički Kragujevac : Oglas za izdavanje poslovnog prostora

 

О Г Л А С

за издавање у закуп

пословног простора

методом прикупљања писаних понуда –

 

  1. Издаје се у закуп пословни простор између отвореног и затвореног базена као и просторија у приземљу отворених базена за угоститељски објекат – ресторан, на период од годину дана, на отвореним базенима у Крагујевцу

 

Делатност која се обавља у пословном простору по класификацији је за шифру делатности – 56.10 – делатност угоститељских објеката. У простору није могуће обављати друге делатности, без обзира да ли је лице за то регистровано.

 

II.            Минимална цена закупнине је 2.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

У цену не улазе трошкови комуналних услуга.

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која се баве угоститељском делатношћу и која су за то регистрована код надлежних органа, осим лица која имају доспела, а неизмирена, дуговања према СПД Раднички или другом правном лицу које је претходно газдовало објектом отворених базена, по било ком основу.

Право учешћа има понуђач коме није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда и који је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

III.           Право учешћа понуђач доказује следећом документацијом:

 

  1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
  2. Потврда привредног и прекршајног суда да привредном друштву није изречена мера забране обављања делатности или, потрвда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања позива.
  3. Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе или, потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
  1. Уверење надлежног органа локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

 

Простор се издаје у закуп у виђеном стању, као испражњен и очишћен објекат без икаквог инвентара.

Простор који се издаје може се видети сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова.

Особа за контакт је Горан Марковић, телефон 064/6448471 и 034/331958.

 

Понуде заинтересованих уз пратећу документацију подносе се најкасније 17.05.2021.г.до 12:00 часова.

Писане понуде се примају од дана објављивања огласа односно од 05.05.2021.г. до 17.05.2021.г. до 12:00 часова. Понуда се предаје искључиво у службеним просторијама „СББ хале Језеро“, улица Града Сирена 15, у затвореној коверти, на име „КОМИСИЈА за издавање у закуп пословног простора“, са назнаком Пријава на оглас – ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНИХ И ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА- НЕ ОТВАРАТИ. Рок за достављање писаних понуда истиче 17.05.2021.г. у 12 часова, понуде које буду достављене по истеку рока неће се уважити.

Отварање благовремено пристиглих понуда извршиће се у просторијама СПД „Раднички“ доо Крагујевац, у улици Града Сирена 15, дана 17.05.2021.г. у 13:00 часова.

У случају да два понуђача понуде исту цену, комисија позива оба понуђача да у року од 3 дана од дана пријема позива доставе нову понуду у затвореној коверти, са увећаним износом закупнине у односу на претходну дату понуду а које ће се записнички констатовати и установити која је најповољнија понуда. Уколико понуђачи у року од 3 дана не доставе понуду, Уговор ће се доделити понуђачу који понуди краћи рок отплате закупа (мањи број рата).

Одлука о најповољнијем понуђачу биће донета у року од 3 (три) дана од дана отварања пристиглих понуда.

Пословни простор се издаје само за припрему и послуживање хране и пића свим посетиоцима базена и једини је објекат те врсте на базенима. Све остале делатности су недозвољене.

Закупнина се плаћа максимално на три једнаке рате, од којих прва до дана потписивања уговора о закупу, друга до 15.07.2021.године, и трећа до 15.09.2021.г.

Ближе информације се могу добити на телефон СПД Раднички, бр. 034/331-958 сваког радног дана од 08 до 15 часова.

 

„СПД Раднички“

01-1435

Post Author: Milan

Ostavi komentar