Formirana Radna grupa za očuvanje i sanitarnu zaštitu akumulacije „Gruža“

Gradsko veće grada Kragujevca je na sednici održanoj 29. jula 2021. godine formiralo Radnu grupu za utvrđivanje mera na očuvanju zone sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“. Zadaci Radne grupe biće da donesu akcioni plan kojim će se definisati ciljevi i nosioci aktivnosti i izradi predlog za očuvanje zone sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“ koji će razmatriti Skupština grada Kragujevca i Skupština opštine Knić.

U cilju donošenja odgovarajućih pravnih akata kojima bi se problem zaštite akumulacije „Gruža“ trajno rešio, jedan od zadataka novoformirane radne grupe kojom predsedava zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović biće i koordinacija aktivnosti između lokalnih samouprava, javnih i javno komunalnih preduzeća, nadležnih ministarstava i drugih subjekata.

Na istoj sednici formiran je i Savet za rodnu ravnopravnost a u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti donetim ove godine. Zadaci Saveta su pored ostalog, da utiče na promenu rodnih obrazaca i unapređenje kulture rodne ravnopravnosti, povećava ravnopravnost žena i muškaraca primenom politika i mera jednakih mogućnosti, prati ostvarivanje načela ravnopravnosti zasnovane na polu u svim oblastima javnog života i međunarodnih standarda, učestvuje u izradi i usvajanju strateških dokemnata, naročito u izradi i usvajanju Strategije održivog razvoja Grada. Savet kojim predsedava članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović, čini 16 predstavnika i predstavnica ustanova, institucija i organizacija iz Kragujevca.

Post Author: Milan

Ostavi komentar