Reorganizacija gradskih uprava grada Kragujevca

Umesto dosadašnjih pet Odlukom o organizaciji gradskih uprava grada Kragujevca koju su odbornici usvojili na današnjoj sednici, gradska administracija funkcionisaće sa 10 gradskih uprava i to za poslove organa Grada; razvoj i investicije; komunalne poslove; društvene delatnosti; imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje; Gradske poreske uprave; za finansije i javne nabavke; ljudske resurse i zajedničke poslove; propise i Gradsku upravu za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju.

Cilj je da se uz korišćenje istih kadrovskih, materijalnih i finansijskih sredstava dobije kvalitetnija i brža usluga građanima grada Kragujevca i da ovaj veliki sistem u budućnosti funkcioniše efikasnije, rekao je Nenad Stanišić, član Gradskog veća za finansije obrazlažući predlog odluke. Broj gradskih uprava jeste dupliran, ali broj službenika na položaju neće biti. Povećanjem broja uprava smanjen je broj resora koji svaka gradska uprava pojedinačno pokriva čime želimo da povećamo posvećenost kako načelnika tako i ostalih zaposlenih. Nova je, Gradska uprava za propise koja će da se stara i daje stručna mišljenja o usaglašenosti sa Ustavom, zakonima, podzakonskim aktima, statutom grada Kragujevca i ostalim aktima, a koje donose gradonačelnik i Gradsko veće i upućuju u dalju proceduru. U novoj organizaciji, veći akcenat je dat na Gradsku upravu za ljudske resurse, imajući u vidu da želimo da povećamo motivisanost i osposobljenost službenika za obavljanje posla, čime će i građani dobiti kvalitetniju i bržu uslugu. Ova odluka, ističe Stanišić doneta je na osnovu devet meseci analize rada postojećih uprava a u skladu sa uočenim rizicima i propustima u poslovanju.

Ljudski resursi imaju veoma značajnu ulogu i do sada nisu funkcionisali, rekao je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. Za funkconisanje grada izuzetno je bitno kakvi su kadrovi zaposleni i kako funkcionišu. Razvoj kadrova, karijerno kretanje, usavršavanje, ocenjivanje je nešto na šta sve velike kompanije poklanjaju veliku pažnju. Ne postoji nijedna kompanija koja nema službu ljudskih resursa i to je posao za koji se angažuju druge kompanije, ukoliko ih one same nemaju. Preko ove uprave, kazao je Dašić želimo da školujemo mlade ljude i da ih kadrovski pravilno vodimo kako bi sutra bili dobri činovnici, a to nam je bitno jer smo svesni da građani Kragujevca nikada nisu bili zadovoljni gradskom administracijom. Zaposleni, odbornici i ja kao gradonačelnik treba da budemo servis građana i zato je bitno da se potencijal ljudskih resursa uskladi sa naukama koje ih proučavaju, poručio je Dašić.

Odluka o organizaciji Gradskih uprava uslovila je i izmenu Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu, kojom iznos od 9.267.000.000 ukupno planiranog budžeta ostaje isti i na prihodnoj i na rashodnoj strani.

Odbornici su usvojili izmene Kadrovskog plana zaposlenih u Gradskim upravama i stručnim službama grada Kragujevca za 2021. godinu koji će biti osnov za sistematizaciju radnih mesta u novim gradskim upravama i njime nije predviđeno povećanje broja zaposlenih.

Na današnjoj sednici usvojen je predlog o osnivanju priovrednog društva eKG Info Data doo Kragujevac koje će obavljati poslove na objedinjavanju i koordinaciji razvoja IKT, elektronskih usluga, digitalizaciji i servisima pametnog grada, uz korišćenje resursa gradskog data centra i implementaciju savremenih informacionih komunikacionih tehnologija na teritoriji grada Kragujevca. Cilj osnivanja ovog privrednog društva je unapređenje usluga i rada javnog sektora grada Kragujevca kroz korišćenje savremenih informacionih tehnologija i IoT (Internet of Things – internet stvari) u funkciji razvoja grada i poboljšanja uslova za život i rad građana.

Odbornici su na devetoj redovnoj sednici Skupštine grada usvojili više odluka iz oblasti komunalne delatnosti i to Odluku o komunalnoj miliciji, izmenu odluke o javnim parkiralištima, lokalnim komunalnim taksama, naknadama za korišćenje javnih površina, javnom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, komunalnom redu.

U okviru tačke dnevnog reda iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja odbornici su za direktora JKP „Šumadija“ Kragujevac imenovali Marka Vujinovića, diplomiranog mašinskog inženjera iz Kragujevca.

Post Author: Milan

Ostavi komentar