Prezentacija Vodiča za primenu Strategije za unapređenje OSI

Vodič za praćenje primene Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u RS za period od 2020. do 2024. godine namenjen je jedinicama lokalne samouprave, organizacijama koje se bave pitanjem Unapređenja položaja OSI, ali i zdravstvenim, obrazovnim i institucijama socijalne zaštite, a posredno i nacionalnim institucijama koje imaju vodeću odgovornost u sprovođnju strategije i pratećeg Akcionog plana, rekla je na prezentaciji dr Milena Stojanović, predsednica Centra za samostalni život osoba sa inavaliditetom Srbije i Kragujevca.

Ona je podsetila da je Strategija doneta početkom 2020. godine ali je epidemija učinila da nije puno rađeno na njenom promovisanju. Taj dokument ne pretenduje da reši sve probleme koje se tiču položaja OSI i ostvarivanje njihovih prava ali daje smernice i preporuke JLS na koji način bi trebalo da uzmu učešće u sprovođenju aktivnosti u okviru lokalnih akcionih planova. Za nas je važno uspostavljanje funkcionalnog i efikasnog mehanizma u kome će učestvovati i same osobe sa invaliditetom ili predstavnici organizacija OSI kako bi ona zaživela na lokalnom nivou.

Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom od značaja je za svaku lokalnu samoupravu jer ukazuje na obaveze jedinica lokalne samouprave da zajedničkom saradnjom realizujemo aktivnosti i dođemo do ciljeva koje su dobro realizovane ili pak nisu, da uočimo nedostatke i popravimo ono što nije dobro. Primena same strategije poslužiće nam kao primer dobre prakse za uspostavljanje mehanizama za praćenje i drugih strateških dokumenata i na lokalnom i na republičkom nivou, kazala je Lela Petrović, načelnica Odeljenja za socijalnu zaštitu.

Vodič je aktivnost u okviru realizacije projekta Primeni, prati, promeni a sprovodi ga Centar za samostalni žoivot OSI Srbije u cilju usmeravanja i funkcionalne primene strategije u praksi na lokalnom nivou.

Post Author: Milan

Ostavi komentar